Winkelen
Begin
Pakketten
Seizoentafel
Cursussen
Uitverkoop
Aanmelden
Nieuwsbrief
Reacties
Werkwijzen
Contact
Linken

Door van Wijhe Consultancy

Algemene voorwaarden Pop en Plank

Als u met deze akkoord gaat, klik dan aub onderaan op deze pagina op de link van het aanmeldformulier

 1. Behandelingen:
  1. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. Klanten:
  Als klant wordt iedereen toegelaten mits
  1. In de regio van de nieuwe klant niet al een klant gevestigd is. De regio’s worden bepaald aan de hand van bevolking en oppervlakte. Bedoeling is dat winkeliers geen last van elkaar hebben bij de verkoop van onze producten.
  2. De nieuwe klant niet al een verleden heeft bij POP en PLANK
  3. BTW-nummer en KvK-inschrijfbewijs aanwezig zijn. Hieruit moet blijken dat de nieuwe klant inderdaad in handwerkmaterialen/speelgoed zit.
 3. Bestellingen/Leveringen:
  1. Bestellingen hebben een minimale omvang van 3 stuks per besteld item.
  2. Bij kleinere bestellingen wordt de bestelling aangevuld tot drie stuks per item.
  3. Leveringen geschieden aan huis, voordeur begane grond.
 4. Prijzen en betalingen:
  1. Prijzen in de meest recente prijslijst worden gehanteerd en zijn bindend. Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten, in EURO's. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijsafspraken zijn op individueel niveau mogelijk en worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen.
  2. Leveringen geschieden met meegezonden factuur, met een betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Leveringen internationaal geschieden na vooruitbetaling.
  3. Reclames op de inhoud van de zending ten opzichte van de factuur dienen binnen 4 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn en een verhoging van 3% van het factuurbedrag, met een minimum van €5,--.
  5. Bij overschrijding van de nieuwe betalingstermijn wordt een aanmaning verstuurd met een verhoging van 6% van het originele factuurbedrag, minimaal €10,--. Gerekend wordt op betaling per omgaande.
  6. Bij niet of niet tijdig voldoen van de factuur worden invorderingsmaatregelen genomen, de kosten hiervoor komen voor rekening klant.
  7. POP en PLANK behoudt zich het recht voor leveringen te doen nadat een vooruitbetaling is ontvangen op vooraf verzonden factuur. Goederen worden dan in reservering gehouden tot einde betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur. Na ontvangst betaling worden de goederen verzonden, na de vervaldatum wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.
 5. Verzenden
  1. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan POP en PLANK, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.
  2. Bij leveringen tot € 200,-- excl BTW worden de verzenkosten volledig in rekening gebracht.
  3. Bij leveringen boven € 200,-- excl BTW worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
  4. Leveringen Buitenland boven € 200,-- excl BTW: Verzendkosten tot de grens worden niet in rekening gebracht, het internationale deel van het transport wordt wel in rekening gebracht.
 6. Eigendom:
  1. De geleverde goederen blijven eigendom ven POP en PLANK tot de volledige betaling is ontvangen.
  2. Het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteurs- en modellenrecht op de patronen, verpakkingen, foto’s, illustraties, beschrijvingen, namen en uitvoeringen van de producten berust bij POP en PLANK
  3. Openbaarmaken of verveelvoudigen op welke wijze dan ook van een of meer van de de onder b. bedoelde werken is niet toegestaan anders dan voor strikt eigen privé-gebruik. POP en PLANK behoudt zich het recht voor om degenen die inbreuk maken op deze rechten te sommeren die inbreuk onmiddellijk te staken, en hen aansprakelijk te houden voor alle daaruit voorvloeiende schade, waaronder maar niet beperkt de schade als gevolg van inkomsten- en winstderving, aantasting van exclusiviteit, eer en goede naam en de juridische kosten.
 7. Aansprakelijkheid:
  1. POP en PLANK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke geleden zou kunnen worden door niet tijdige ontvangst van goederen. Niet alle goederen zijn het hele jaar door op voorraad, het verzend- en bezorgtraject is in handen van derden.
  2. POP en PLANK behoudt zich het recht voor de productie van enig artikel te staken, waarna levering niet meer geschiedt.
  3. POP en PLANK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade geleden door verkeerd gebruik van onze artikelen. Waar nodig zijn waarschuwingen aangegeven en gebruiksaanwijzingen toegevoegd
 8. Garanties:
  1. Onze producten van POP en PLANK dienen U onbeschadigd en kompleet te bereiken.
  2. POP en PLANK garandeert dat de inhoud van enig pakket voldoende is om het popje op de afbeelding te vervaardigen.
 9. Klachten en reclames:
  1. Reclames dienen binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden. Na verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht op restitutie of vervanging en wordt POP en PLANK geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.
  2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal POP en PLANK ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren.
  3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na voorafgaande melding aan en toestemming door POP en PLANK en mits voorzien van voldoende porto. Rembourszendingen worden geweigerd.
 10. Geschillen:
  Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen POP en PLANK en de wederpartij mochten ontstaan.
Kerkdriel, 13-10-2005

Vink aan om aan te geven dat u akkoord gaat met de voorwaardenPop en Plank © 2004